Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Toelichting op positief resultaat

30 mei 2016 | Overige berichten | 0 reactie(s) Vereniging

Column door Eugène Bernard 

Het exploitatieresultaat over 2015 is 2,1% hoger uitgevallen dan verwacht, waarmee de doelstellingen niet volledig zijn gehaald. Dat is niet gewenst en behoeft een toelichting. Het gaat hierbij voornamelijk over het resultaat van de scholen en van de vereniging*. 

Op de plank

Het resultaat komt uit op circa 16,9 miljoen euro. Dat is 3,3% van de totale baten die 500 miljoen euro bedragen. Hiervan heeft 7,6 miljoen euro betrekking op de scholen en de vereniging. Het resultaat van de scholen en de vereniging wijkt hiermee 10,6 miljoen euro af van de begroting (circa 2,1% van de totale baten). 2,1% afwijken van een begroting lijkt redelijk, maar in absolute getallen - en op verenigingsniveau met 33 scholen(groepen) - praat je dan over veel geld. Geld dat bestemd is voor onderwijs blijft hiermee, in populaire bewoordingen, op de plank liggen. Een verklaring hiervoor is op zijn plaats en die geef ik graag. In het jaarverslag over 2015, dat in juni online beschikbaar is, wordt per onderwerp een cijfermatige toelichting gegeven. Hier schets ik de hoofdlijnen en geef ik aan hoe het resultaat de komende jaren wordt ingezet. Overigens om de getallen in perspectief te plaatsen: met het resultaat 2015 kunnen wij de salariskosten van twee weken betalen…

Resultaat scholen

Het resultaat van de scholen gezamenlijk bedroeg in 2015 0,4 miljoen euro negatief. Desondanks wijkt het wel met 2,6 miljoen euro positief af van de begroting. Er is meer geld uitgegeven aan personele kosten en aan diverse afschrijvingen dan begroot. Daar staan echter substantiële, eenmalige, bedragen tegenover aan hogere bijdragen vanuit de Rijksoverheid en hogere overige baten dan voorzien. Onder ‘overige’ zijn de bijdragen van o.a. de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs te vinden. De scholen konden hierdoor zelfs de kosten van de loonsverhoging in 2015 opvangen zonder de daarvoor beschikbaar gestelde middelen in te hoeven zetten. Dit alles was mogelijk ondanks een verhoging van de formatie met 71,2 fte (= 1,34 % van de totale formatie). 

Behoedzaam

Uit de cijfers blijkt dat we over meer middelen beschikken dan we altijd vooraf denken. De scholen zijn voorzichtig in hun verwachtingen; houden liever geen rekening met inkomsten waarvan ze niet zeker zijn. Het ligt in onze aard om geen geld uit te geven wanneer je dat nog niet hebt. Het ligt ook in onze aard om behoedzaam te werk te gaan. Op zich vind ik dat een prijzenswaardige mentaliteit. Maar ervaringen uit het verleden leren ons dat er elk jaar weer hogere, onvoorziene, bijdragen uitgekeerd worden. Het is zaak dat wij hierop beter gaan anticiperen en onze behoedzaamheid ietwat beteugelen. 

Verenigingsresultaat

De middelen die ontvangen zijn om de loonsverhoging 2015 te kunnen betalen en de ontvangen middelen door verschillende wijzigingen bedragen bij elkaar 7,1 miljoen euro. De lagere dan voorziene rentestand heeft een positief resultaat tot gevolg van 1,5 miljoen euro. Kosten voor de ontwikkeling en toepassing van OMO Cloud, een nieuw, online netwerk dat beschikbaar is (of komt) voor alle OMO-scholen, heeft het resultaat met 0,6 miljoen euro verlaagd. Dit alles heeft op verenigingsniveau als uitkomst dat het resultaat 8 miljoen euro positief is.

Weerstandsvermogen, of weleens reserve genoemd

Door de toevoeging van deze 8 miljoen euro aan de reserve is het weerstandvermogen nog weer hoger dan de streefwaarde van 18% op verenigingsniveau. In 2013 steeg deze het meest door de – eenmalig - aanvullende middelen uit het Herfstakkoord. We hebben ervoor gekozen de besteding van deze middelen over een aantal jaren te spreiden. Het zou namelijk getuigen van onvoorzichtigheid, zelfs van roekeloosheid, als deze direct en in zijn geheel zouden zijn omgezet in, bijvoorbeeld, personele uitbreiding. Dit zou slechts geleid hebben tot een piek in het aantal personeelsleden en structurele kosten waar geen structurele inkomsten tegenover zouden staan. Niemand is daarbij gebaat. 

Braindrain

Door de grotere reserves op verenigingsniveau kunnen de scholen het zich veroorloven minder voorzichtig te begroten. En die reserves zijn ook broodnodig. Op relatief korte termijn zal namelijk een grote groep docenten ons verlaten in verband met hun pensionering. Veel van hen zijn academisch geschoold. Hun kennis en ervaring mogen niet zomaar verloren gaan. Voordat zij stoppen worden jonge docenten aangenomen zodat er overdracht kan plaatsvinden en kennis en expertise in de school behouden blijft. De reserves kunnen worden ingezet om de dubbele bezetting te financieren en daarmee deze braindrain op te vangen. Het weerstandsvermogen zal hierdoor, of door andere nog te bepalen activiteiten, de komende jaren een daling laten zien en dichter bij de streefwaarde uitkomen. 

*Het resultaat van de doordecentralisatiebedrijven (administratieve eenheden waarin huisvestingsprojecten zijn ondergebracht) en de gelieerde stichtingen laat ik buiten beschouwing omdat deze voornamelijk voortkomen uit boekhoudkundige regels. Zo worden de inkomsten uit de verkoop van schoolgebouwen meegeteld in het resultaat, terwijl het geld al is uitgegeven om de nieuwbouw van diezelfde scholen te financieren. Het resultaat van de raad van bestuur en van het bureau laat ik eveneens weg. Deze zijn slechts iets hoger dan verwacht. 

 

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

0 reactie(s)

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.