Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Actueel

Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega’s? Ook dat kan.

« Terug naar zoekresultaten

Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) – deel 1 AVG

22 mei 2018 | Overige berichten | 0 reactie(s) Vereniging

Het is bijna niet te missen. Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties, ook scholen, voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving: de General Data Protection Regulation (GDPR). Of in het Nederlands: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze nieuwe wet vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dat betekent dat er vanaf 25 mei 2018 nog maar één privacywet is die geldt in de hele Europese Unie (EU).

Privacywetgeving en persoonsgegevens                                                                                                        
Privacywetgeving is van toepassing op persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee direct of indirect een natuurlijk persoon (mens) geïdentificeerd kan worden.

Niet alleen iemands naam, adres en woonplaats zijn persoonsgegevens, maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers vallen hieronder. Gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. Alle handelingen die je met persoonsgegevens kan uitvoeren - van verzamelen tot en met vernietigen - noemen we verwerken.
Verwerken is dus een zeer ruim begrip. Hieronder vallen in ieder geval:

Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en het vernietigen van persoonsgegevens.

Wat is de AVG?
De AVG is een verordening. Dit houdt in dat er rechtstreeks verplichtingen worden opgelegd aan degene die persoonsgegevens verwerken en rechten toekent aan betrokkenen. Betrokkenen zijn degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben zoals medewerkers en leerlingen. Ook Nederlandse scholen moeten in 2018 voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Verantwoordelijkheid organisaties
Er wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties (scholen) zelf. Scholen moeten niet alleen de wet naleven, zij moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Ga, voor meer informatie, naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat betekent de AVG voor mij als medewerker van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs?
Elke medewerker en elke leerling moet zich houden aan de wet en dus ook aan de AVG. Elke medewerker en elke leerling moet erop kunnen vertrouwen dat er altijd zorgvuldig met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Tevens dien je zelf ook zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van anderen. Naleving van de privacywetgeving is alleen mogelijk als iedereen binnen vereniging OMO zorgvuldig en verantwoord met persoonsgegevens omgaat. Privacywetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens verwerkt mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden om de persoonsgegevens te beschermen. Het is voor iedereen van belang bewust te kijken naar je eigen gedrag. Bijvoorbeeld:
• weet je waar je persoonsgegevens van jezelf of van anderen bewaart (papier-digitaal)?
• weet je wie hier toegang toe heeft?
• distribueer je persoonsgegevens van jezelf of van anderen op een veilige wijze?

Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Contactpersoon-FG
De vereniging heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) die toezicht houdt op de naleving van de AVG binnen vereniging OMO. De FG verzamelt, in samenwerking met de contactpersoon-FG op de school, informatie over de gegevensverwerkingen binnen OMO, analyseert en beoordeelt deze en geeft informatie, advies en aanbevelingen.
Op elke school is een contactpersoon-FG. Naast 1ste aanspreekpunt voor de FG draagt de contactpersoon-FG op school zorg voor het creëren van privacy-bewustzijn en het afhandelen van geconstateerde beveiligingsincidenten en datalekken.

Overgangsperiode
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Tevens adviseert de AP over de nieuwe regelgeving.
De AP weet dat het domein Onderwijs op 25 mei 2018 niet alles tot in de puntjes heeft verzorgd conform de AVG. De AP zal de komende periode (tot einde schooljaar 2018-2019) terughoudend acteren. Een organisatie moet laten zien in voldoende mate bezig te zijn met de implementatie van de AVG.

De eerste prioriteiten die vereniging OMO heeft gesteld zijn:
1. bewustwording bij alle medewerkers;
2. afsluiten van verwerkersovereenkomsten met al onze partners;
3. het vereniging breed opstellen van het dataregister m.b.t. leerlingen-ouders-verzorgers;
4. het vereniging breed opstellen van het dataregister m.b.t. de medewerkers;
5. het onder de aandacht brengen van de regels m.b.t. beeldmateriaal en cameratoezicht.

In de volgende nieuwsbrief wordt ingegaan op:
InformatieBescherming en Privacy (IBP)                                   

Artikelen uit de scholen

Plaats zelf een artikel!
Wil jij jouw verhaal delen met collega’s? Heb je een tip of wil je je mening kwijt? OMO biedt jou graag een platform. Hier kun je je artikel plaatsen. Ook kunnen collega’s op jouw artikel reageren.
Bekijk alle 309 bijdragen

Artikel plaatsen Waarom een artikel plaatsen?

0 reactie(s)

Plaats je reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.