Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Beleid en (klachten-)regelingen

Hebt u een klacht? Wilt u een misstand melden? Of bent u op zoek naar andere reglementen of beleidsstukken?

Beleid en (klachten-)regelingen

Beleidsstukken en (klachten-)regelingen van de vereniging.

 • Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten en Leveringen

  Titel document:
  Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten en Leveringen
  Size:
  278 kB
  Publicatiedatum:
  19 december 2022
  download bestand
 • CAO

  Lees hier meer over OMO als werkgever
  Titel document:
  Cao OMO 2021
  Size:
  1429 kB
  Publicatiedatum:
  28 juni 2021
  download bestand
  Titel document:
  Onderhandelaarsakkoord cao OMO 2022
  Size:
  99kB
  Publicatiedatum:
  16 september 2022
  download bestand
 • Convenant scholen voor po en vo en sponsoring

  Het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’, bevat gedragsregels die scholen als richtlijn kunnen gebruiken bij hun sponsorbeleid.
  Titel document:
  Convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020
  Size:
  273kB
  Publicatiedatum:
  25 juni 2020
  download bestand
 • Digikoers

  Digikoers 2023

  Een steeds verder digitaliserende samenleving vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van leerlingen en medewerkers op het vlak van digitalisering, ICT en mediawijsheid.

  DigiKoers 2023 geeft de gezamenlijke visie ten aanzien van de snel veranderende wereld en de impact hiervan en schetst de uitgangspunten voor de periode 2019-2023 met de hierbij behorende acties en verantwoordelijkheden.

  Titel document:
  Digikoers
  Size:
  359kB
  Publicatiedatum:
  27 november 2019
  download bestand
 • Integriteitscode

  Er zijn verschillende opties om een mogelijke schending van de integriteitscode aan de orde te stellen.

  De eerste stap is altijd een gesprek aangaan met de betrokkene(n), en met de schoolleiding of de vertrouwenspersoon.  

  Als je daar samen niet uitkomt, en je blijft van mening dat de  integriteitscode is geschonden, zijn er twee mogelijkheden. Je kunt je wenden tot de klachtencommissie in het kader van de "Klachtenregeling " of tot de integriteitscommissie in het kader van de Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Ons Middelbaar Onderwijs

  (“Klokkenluidersregeling”).

  Kijk hier voor meer informatie over identiteit en integriteit

  Titel document:
  Integriteitscode
  Size:
  432kB
  Publicatiedatum:
  1 september 2017
  download bestand
 • Klachtenregelingen

  Voor leerlingen en ouders bieden we een aantal klachtenregelingen. Hieronder volgt een overzicht. De regelingen kunt u downloaden.

  Leerlingenzaken

   

  Regeling: Reglement bezwaar en beroep leerlingenzaken

   

  Hieronder vallen

  • zaken over (niet) toelating, bevordering of afwijzing tot een volgend leerjaar
  • (school)examenzaken en onregelmatigheden t.a.v. enig deel van het eindexamen
  • schorsing of definitieve verwijdering

   

  Stap 1: Probeer eruit te komen met degene die het besluit heeft genomen.
  Stap 2: Lukt dat niet? Dien, indien mogelijk, bezwaar in bij de rector/algemeen directeur.
  Stap 3: Kom je er samen niet uit? Dien dan een beroep in t.a.v. bij de Regionale beroepscommissie leerlingenzaken via jz@omo.nl.

   

  Klachtenregeling

   

  Regeling: Klachtenregeling


  Hieronder vallen

  • zaken die niet onder leerlingenzaken vallen, bijvoorbeeld een klacht over bejegening, de kwaliteit van het onderwijs, agressie, geweld (waaronder pesten), discriminatie, seksuele intimidatie.

   

  Stap 1: Dien de klacht in bij de rector/algemeen directeur van de school.
  Een klacht wordt altijd eerst op school behandeld.
  Stap 2: Kom je er samen niet uit? Dien een klacht in bij de klachtencommissie:
    
  Klachtencommissie OMO
  Reitseplein 1
  5037 AA Tilburg
  Postbus 4076
  5004 JB Tilburg
  T 013-59 44 446
  Klacht indienen via website: omo.klachtregeling.nl

   


  NB. Indien nodig kan de klager vóór het indienen van een klacht bij het secretariaat van de klachtencommissie informeren welke instantie bevoegd is en of de eventuele voorfase afdoende is doorlopen.


   

 • Klokkenluidersregeling

  Deze regeling is oorspronkelijk in werking getreden op 1 januari 2009. Bijzonder is dat sinds 1 augustus 2014 ook ouders en leerlingen, naast werknemers, van deze regeling gebruik kunnen maken.

  Regeling: Klokkenluidersregeling 2022

  Hieronder valt:

  • Het vermoeden van een misstand binnen de organisatie met een maatschappelijk belang (bij bijvoorbeeld strafbare feiten of gevaren voor de volksgezondheid of het milieu).

  Stap 1: Melden bij de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Jos Kusters

  Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
  Postbus 574
  5000 AN Tilburg
  T 013-595 55 00
  F 013-595 55 99

  Of, bij een van de vertrouwenspersonen integriteit, de heer H. Witte of mevrouw E. Mostermans:

  Reitseplein 1
  5038 AA Tilburg
  Postbus 4076
  5004 JB Tilburg
  T 013-59 44 115
  E omo@klachtregeling.nl

  Stap 2: De voorzitter van de Raad van Bestuur of de vertrouwenspersoon meldt het vermoeden bij de Commissie Integriteitsvraagstukken.

 • Koers 2023

  Kijk hier voor meer informatie over Koers 2023
  Titel document:
  Koers 2023
  Size:
  1409 kB
  Publicatiedatum:
  1 september 2017
  download bestand
 • Managementstatuten

  Titel document:
  Managementstatuut
  Size:
  621 kB
  Publicatiedatum:
  2 april 2019
  download bestand
  Titel document:
  Model schoolmanagementstatuut voor een school
  Size:
  884 kB
  Publicatiedatum:
  2 april 2019
  download bestand
  Titel document:
  Model schoolmanagementstatuut voor scholengroepen
  Size:
  1023 kB
  Publicatiedatum:
  3 april 2019
  download bestand
 • Privacyreglement

  Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs handelt conform de AVG.

  Titel document:
  Privacyreglement
  Size:
  296
  Publicatiedatum:
  11 juli 2019
  download bestand
 • Reglement raad van advies

  Lees hier meer over de raden van advies
  Titel document:
  Reglement raad van advies
  Size:
  337kB
  Publicatiedatum:
  28 november 2019
  download bestand
 • Reglement MR & GMR

  Lees hier meer over medezeggenschap
  Titel document:
  Reglement MR
  Size:
  325kB
  Publicatiedatum:
  28 november 2019
  download bestand
  Titel document:
  Reglement GMR
  Size:
  305kB
  Publicatiedatum:
  28 november 2019
  download bestand
 • Statuten en huishoudelijk reglement

  Titel document:
  Statuten vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
  Size:
  1.464kB
  Publicatiedatum:
  21 september 2022
  download bestand
  Titel document:
  Huishoudelijk reglement
  Size:
  236kB
  Publicatiedatum:
  8 juni 2021
  download bestand