Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Lid zijn onder andere ouders van leerlingen op een OMO-school.

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. De ledenraad beslist over de benoeming en het ontslag van de raad van toezicht. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast.

Via de ledenraad heeft de samenleving een plek gekregen in de formele besluitvorming en is binnen de vereniging de eigen oppositie gecreëerd. De raad van toezicht en de raad van bestuur hebben op deze wijze een sterke gesprekspartner waaraan zij hun beleid kunnen spiegelen en verantwoorden.

De vereniging kent leden. Naast een afvaardiging van twee leden uit elke raad van advies kunnen ouders van leerlingen, die onderwijs volgen op een OMO-school, lid worden van de vereniging. Er wordt geen lidmaatschapsgeld gevraagd.

In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. 


Ledenraadvergadering 18 juni 2020

Op donderdag 18 juni 2020, vanaf 17.30 uur, vindt de jaarlijkse ledenraadvergadering digitaal plaats via Microsoft Teams.

Leden van de vereniging worden persoonlijk uitgenodigd. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

In deze bijzondere tijd kunnen we niet met veel personen in een ruimte verkeren. Vanuit het OMO-bureau, waar de voorzitter van de ledenraad, de raad van bestuur en enkele leden van de raad van toezicht fysiek en op afstand van elkaar aanwezig zijn, wordt er contact gelegd met de deelnemers.

We horen graag of u 18 juni deelneemt. Ook niet-leden uit de raden van advies en andere belangstellenden zijn van harte welkom aan te sluiten. Aanmelden kan tot 16 juni aanstaande via dit aanmeldformulier

Op de dag van de vergadering ontvangen de aangemelde deelnemers per mail een uitnodiging voor deelname aan de vergadering via Teams.

Agenda ledenraadvergadering

17.15 uur aanmelden in Teams 
17.30 uur start vergadering

Het programma is als volgt:

 • Welkomstwoord
 • Benoeming voorzitter ledenraad 
 • Toelichting op (digitale) besluitvorming
 • Vaststellen notulen ledenvergadering 19 juni 2019
 • Kandidaat leden raad van toezicht stellen zich voor 
 • Benoeming, herbenoeming en verlenging zittingstermijn leden raad van toezicht
 • Video: 'Ontwikkelingen in het vo', door Arie Slob
 • Toelichting op het jaarverslag 2019
 • Goedkeuring jaarverslag 2019
 • Stemming/goedkeuring via het besluitvormingsformulier
 • Rondvraag en sluiting


Downloads

  Vereniging Nieuwe Stijl; toelichting op de statuten.pdf (97 KB)