21 februari 2024 Terug naar overzicht

Toekomstige topstructuur vereniging OMO

De Raad van Toezicht heeft zich gebogen over de topstructuur van de vereniging in relatie tot de nieuwe Koers en de benoemingstermijnen van de huidige bestuurders en voorzitter Raad van Toezicht.

Samen groeien

Koers 2023 en het intensiveringsprogramma Bewegen in Balans hebben in de afgelopen jaren richting gegeven aan de ontwikkeling van de scholen van OMO en van de vereniging. Elkaar ontmoeten, samen creëren en innoveren en kennis delen waren daarbij belangrijke succesfactoren. Jos Kusters en Yvonne Kops hebben in de afgelopen jaren als bestuurders intensief met de schoolleiders gewerkt aan de realisatie van Koers 2023 en aan een stevig strategisch kader voor de toekomst. De uitdagingen waar het onderwijs en de vereniging anno 2024 voor staan, vragen onverminderd om samenkracht en wendbaarheid. Leiderschap, op alle niveaus, is nodig om samen de benodigde transitie te kunnen doormaken. Koers 2030 ‘Samen groeien’ geeft aan waar OMO voor staat en de komende jaren voor gaat. Vanuit onze identiteit streven we in onze doorontwikkeling naar sociale en duurzame groei.

Besturing

De strategische opgave en transitie van de vereniging vraagt in de besturing om meer aandacht en om een grote diversiteit en complementariteit aan competenties. In goede afstemming met de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht besloten de Raad van Bestuur daarom uit te breiden naar drie personen.

Continuïteit

Gezien de (benoemings-)termijnen van Jos Kusters (de huidige voorzitter), Yvonne Kops (lid Raad van Bestuur) en Theo Camps (voorzitter Raad van Toezicht), heeft de Raad van Toezicht zich ook gebogen over de planning van de opvolging. Het borgen van de bestuurlijke continuïteit, een goede overdracht én de transitieambitie zijn hierbij belangrijke uitgangspunten geweest.

Jos en Yvonne hebben zich beiden zeer bereid en flexibel getoond om te komen tot goede afspraken in het belang van Ons Middelbaar Onderwijs. Omwille van een goede opvolging en overdracht heeft Jos gekozen voor een ‘eerdere wisseling van de wacht’. Gewenst is dat een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur nauw betrokken is bij de werving van nieuwe leden van de Raad van Bestuur. Daarom wordt in 2024 gestart met de werving van een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur met een beoogde startdatum op 1 januari 2025. Jos draagt dan het voorzitterschap over en vervult vanaf dan een rol als lid Raad van Bestuur tot 31 december 2025 (of zoveel langer als noodzakelijk). Yvonne legt in de loop van 2025 haar taken als bestuurder neer. Dit betekent dat in 2025 wordt gestart met de werving van twee nieuwe leden van de Raad van Bestuur, als opvolging van Yvonne en vervolgens ook van Jos. Het streven is om begin 2026 de nieuwe Raad van Bestuur, bestaande uit een voorzitter en twee leden, in positie te hebben. Daarna wordt een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht geworven als opvolger van Theo Camps per 1 juli 2026.

De Raad van Toezicht heeft, samen met de Raad van Bestuur, het vertrouwen dat met deze stappen de besturing van de vereniging zich ook in de toekomst ten volle kan richten op de ontwikkeling van goed onderwijs voor elke leerling. Met daarbij veel dank en waardering voor de bestuurlijke integriteit van Jos en Yvonne in het belang van OMO.