Img Hero Home 01
Img Hero Home 02
Img Hero Home 03

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het bevoegd gezag van de scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De belangrijkste taak: de OMO-scholen zodanig te faciliteren dat zij optimaal in staat zijn kwalitatief goed onderwijs te bieden aan onze leerlingen. 

De Raad van Bestuur is het bevoegd gezag van de vereniging en verantwoordelijk voor de realisatie van de missie: 

Leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, met aandacht voor ieders talent, ongeacht hun sociale achtergrond, met goed onderwijs en een zorgzame begeleiding voor te bereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij.

De Raad van Bestuur wordt gevormd door Jos Kusters (voorzitter) en Yvonne Kops (lid). De Raad van Bestuur legt verantwoording af over beleid en handelen aan de Raad van Toezicht.