Img Hero Home 01
Img Hero Home 02
Img Hero Home 03

Hoe we zijn georganiseerd

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is het bevoegd gezag van meer dan 60 scholen voor voortgezet onderwijs in, met name, de provincie Noord-Brabant.

De vereniging bestaat uit drie bestuursorganen: de Ledenraad, de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

Elke school heeft een Raad van Advies waaruit van elke raad twee leden afgevaardigd zijn in de ledenraad. Ook ouders kunnen lid zijn van de vereniging.

Het OMO-bureau ondersteunt de scholen (financiën, personeel, huisvesting etc.) en de Raad van Bestuur (beleidsvoorbereiding en -invoering).

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is gesprekspartner van de Raad van Bestuur en heeft instemming- en adviesbevoegdheid over beleid dat voor alle scholen geldt.

Hieronder vind je de uitgebreide informatie over de verschillende bestuursorganen.

Onderstaande downloads geven meer informatie over:

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs