Img Hero Home 01
Img Hero Home 02
Img Hero Home 03

P&O netwerk

Het P & O-netwerk is een netwerk voor en door (beleids- en beleidsondersteunende) medewerkers HRM van alle OMO-scholen en het OMO-bureau.

Ongeveer driemaal per jaar wordt in een plenaire bijeenkomst stil gestaan bij actualiteiten, wordt kennis en informatie gedeeld en vinden er workshops en voorlichtingen plaats over actuele thema's. Verder worden er tweemaal per jaar themabijeenkomsten georganiseerd waarin dieper op een aantal onderwerpen wordt ingegaan. Ervan uitgaande dat we vooral heel veel met en van elkaar kunnen leren worden alle deelnemers gevraagd vanuit hun eigen kennis en vaardigheden een actieve inbreng te hebben. We streven naar maximaal 2 deelnemers per school.

Nieuwe deelnemers kunnen zich melden bij een van de twee voorzitters van het netwerk:

Sandy Verschuuren, sverschuuren@odulphus.nl

Inge Rietveld, rietveld.i@2college.nl