Img Hero Home 01
Img Hero Home 02
Img Hero Home 03

Klachtenregelingen

Het kan voorkomen dat je een klacht of opmerking hebt over je school. Als leerling of ouder kan je hiermee terecht bij je mentor, de rector, een docent of andere medewerker van je middelbare school. Kom je er samen niet uit? Bekijk dan de onderstaande klachtenregelingen en lees wat je kunt doen.

Na het indienen van de officiële klacht wordt deze in behandeling genomen en word je op de hoogte gehouden van de voortgang. 

Twijfel je? Praat erover met een vertrouwenspersoon op jouw school of neem contact op met een van de juristen van de vereniging via jz@omo.nl

Leerlingzaken

Hieronder vallen;

  • zaken over (niet)toelating, bevordering of afwijzing tot een volgend leerjaar;
  • (school)examenzaken en onregelmatigheden bij (deel van) het eindexamen;
  • schorsing of definitieve verwijdering.

Werkwijze
Stap 1
   Ga in gesprek met degene die het besluit heeft genomen en probeer samen tot een oplossing te komen.

Stap 2   Lukt dat niet? Dien jouw bezwaar in bij de rector/algemeen directeur van de school/scholengroep.

Stap 3   Kom je er nog niet samen uit? Stuur dan een e-mail naar de Regionale beroepscommissie leerlingenzaken via jz@omo.nl.

Reglement bezwaar en beroep leerlingenzaken

Klachtenregeling

Hieronder vallen onderwerpen die niet onder leerlingenzaken vallen, waaronder

  • seksuele intimidatie;
  • grensoverschrijdend gedrag;
  • agressie;
  • geweld (waaronder pesten);
  • discriminatie.

Werkwijze
Stap 1   Dien de klacht in bij de rector/algemeen directeur van de school of scholengroep.

Stap 2    Kom je er samen niet uit, dien een klacht in bij de klachtencommissie van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs via de website omo@klachtregeling.nl of per post een brief sturen naar:       

Klachtencommissie OMO
Reitseplein 1 | Postbus 4076
5037 AA Tilburg | 5004 JB Tilburg
T 013 594 44 46

Bekijk hier de infographic

NB. Indien nodig kan de indiener vóór het indienen van een klacht bij het secretariaat van de klachtencommissie informeren welke instantie bevoegd is en of de eventuele voorfase afdoende is doorlopen.

Klachtenregeling Jaarverslag Klachtencommissie 2021 Jaarverslag Klachtencommissie 2022 Jaarverslag Klachtencommissie 2023

Klokkenluidersregeling - Vertrouwenspersonen

Heb je het vermoeden dat er misstanden zijn ontstaan binnen onze organisatie? Bijvoorbeeld gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid, het milieu, een strafbaar feit of schending van wet- en regelgeving? Meld het ons.

Stap 1: Melden bij de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Jos Kusters

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Postbus 574
5000 AN Tilburg
T 013-595 55 00
F 013-595 55 99

Of, bij de vertrouwenspersonen integriteit; mevrouw B. Snijder en de heer B. van Geffen.:

Reitseplein 1
5038 AA Tilburg
Postbus 4076
5004 JB Tilburg
T 013-59 44 115
E omo@klachtregeling.nl

Stap 2: De voorzitter van de Raad van Bestuur of de vertrouwenspersoon meldt het vermoeden bij de Commissie Integriteitsvraagstukken.

Klokkenluidersregeling